Teken de ouderverklaring voor een nieuwe basisschool in Ede-Noord

de Tamboerijn

            “Loof Hem met dans en tamboerijn”  (Psalm 150 vers 4)

De Passie, een scholengroep voor evangelisch basis- en voortgezet onderwijs, is het initiatief gestart om een nieuwe evangelische basisschool in Ede-Noord te starten: de Tamboerijn. Voordat we kunnen starten, hebben wij uw hulp nodig!

Waarom nog een evangelische basisschool in Ede?
In Ede-Zuid staat onze basisschool de Rots. Vanuit ouders is de wens geuit om ook een evangelische basisschool te starten in Ede-Noord. Die wens past bij onze visie dat wij alle kinderen evangelisch onderwijs dichtbij huis gunnen, ook de kinderen in de nieuwbouwwijken in Ede-Noord.

de Passie

Basisschool de Tamboerijn wordt onderdeel van de Passie, een scholengroep voor evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. De Passie heeft drie basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs en heeft een uitgesproken identiteit. Alle scholen geven evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. Dat betekent dat Gods liefde voor ons doorklinkt in de lessen en zichtbaar is in de sfeer van de school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is en zij kunnen vertellen over hun persoonlijke relatie met Jezus. De Passie is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat wel. Ze komen uit verschillende kerken.

Steunt u ons initiatief? Teken dan uiterlijk 28 oktober de ouderverklaring. Dat kan hier. Wij hebben 86 handtekeningen nodig om het verzoek in te dienen.

Samen voor evangelisch bijbelgetrouw basisonderwijs!

86 handtekeningen nodig! Helpt u mee?

Het initiatief om een nieuwe school te starten is inmiddels geregistreerd bij DUO. Voordat DUO de aanvraag in behandeling neemt, moeten we aantonen dat er genoeg belangstelling is voor dit initiatief. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Vóór 29 oktober hebben we 86 ondertekende ouderverklaringen nodig. Staat u achter ons initiatief om een evangelische basisschool in Ede-Noord te starten? Teken dan de ouderverklaring.

Hoe kunt u een ouderverklaring tekenen?
Een korte handleiding vindt u hier. Houd het volgende bij de hand voordat u start:

 • Het burgerservicenummer (persoonsnummer) van uw kind. Dit kunt u vinden op de zorgpas, de identiteitskaart of het paspoort van uw kind. Het nummer bestaat uit 9 cijfers.
 • Uw DigiD om in te loggen bij DUO. Het initiatievenoverzicht is namelijk gepubliceerd op Mijn DUO.

Ouderverklaring is géén inschrijving
Met het tekenen zit u trouwens nog nergens aan vast! U bent niet verplicht om uw kind straks op de Tamboerijn aan te melden. U geeft met het tekenen van een ouderverklaring alleen aan dat u ons initiatief steunt.

Aan het ondertekenen van de ouderverklaring zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
 • Uw kind is op 1 november 2023 tussen de 2 en 4 jaar oud.
 • U kunt per kind 1 ouderverklaring geven, dus u óf de andere ouder/verzorger, niet allebei
 • Het adres van uw kind moet in een straal van 5 km van de nieuwe school liggen. De postcodes die het betreffen vindt u hier.

Stappenplan tekenen ouderverklaring
Steunt u ons initiatief? Onderteken dan uiterlijk 28 oktober een ouderverklaring.

Ga naar: https://duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/ouderverklaring-afgeven.jsp

 

 

Planning

Uiterlijk 28 oktober hebben we 86 handtekeningen (ouderverklaringen) nodig van ouders die belangstelling hebben voor het initiatief om een nieuwe school te starten in Ede-Noord. Alleen ouders met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar mogen de ouderverklaring ondertekenen.

Na 31 oktober liggen de documenten en handtekeningen ter beoordeling bij DUO en de Inspectie en moeten we de beslissing afwachten. Op z’n vroegst start een nieuwe school op 1 augustus 2025.

In de tussentijd onderzoeken we of we al zouden kunnen beginnen met uitbreiding van onze school in Ede-Noord. Met de gemeente zijn we al langere tijd in gesprek over extra lokalen, want we groeien uit het gebouw aan de Apolstraat. We zijn op dit moment concreet in gesprek over lokalen die de gemeente in Kernhem voor ons beschikbaar heeft.

Heeft u vragen? Bel dan naar 088 3372713 of stuur een mail naar pvn@passie.net. In verband met de vakantie ontvangt u na 14 augustus reactie.

Onderwijs op de Tamboerijn

Net als op alle Passiescholen, zien wij op de Tamboerijn ieder kind als een unieke schepping van God. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier in hun eigen tempo. Daar sluiten we ons onderwijs bij aan. Sommige kinderen hebben extra aandacht en begeleiding nodig, anderen verdieping en verrijking.

Ons onderwijs is gebouwd op de volgende bouwstenen:

 • Wij bieden een liefdevolle en veilige omgeving, waarin eerbied voor God, respect voor elkaar en zorg voor onze leefomgeving centraal staan.
 • Wij hanteren een uitdagende leeromgeving met eigentijdse leermiddelen.
 • Wij hechten aan een betrokken relatie tussen school en thuis en ouders die een actieve rol op school spelen.
 • Wij leren de kinderen in groepsverband samen te werken.
 • Wij leren hen zelfstandige keuzes te maken.
 • Wij leren hen hun eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen en van betekenis te zijn voor de maatschappij.

Naam de Tamboerijn

“Loof Hem met dans en tamboerijn”  (Psalm 150 vers 4)

Psalm 150 roept ons op om God te loven met dans en tamboerijn. Dat is wat wij onze kinderen willen meegeven, in ons onderwijs, in de relaties met elkaar en in de keuzes die je maakt. De tamboerijn is een trom met bellen aan de randen, een instrument waarmee we God al zingend en dansend groot mogen maken. Dat is waar wij op onze scholen voor staan, straks ook op de Tamboerijn.